Skip Navigation LinksHome - Bagong Tipan - Pahayag previous page            next page

Ang Pahayag kay Juan

Panimula:

               Ang Pahayag kay Juan ay isinulat noong kasalukuyang ang mga Cristiano ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo bilang Panginoon. Ang pangunahing layunin ng sumulat ay palakasin ang loob at buhayin ang pag-asa ng mga sinusulatan niya, at payuhan sila na manatiling tapat kahit sa panahon ng paghihirap at pag-uusig.

               Ang malaking bahagi ng aklat ay binubuo ng ilang pahayag at pangitain na inilalahad sa pamamagitan ng mga simbolo na nauunawaan ng mga Cristiano nang panahong iyon, subalit mananatiling mahiwaga sa iba. Tulad ng paksa ng isang tugtugin, ang paksa ng aklat na ito ay inuulit-ulit sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng iba't ibang pangitain. Kahit na marami at iba't iba ang kahulugang ibinibigay sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang pangunahing paksa ng aklat na ito ay malinaw. Sa pamamagitan ni Cristong Panginoon, lulupigin ng Diyos ang kanyang mga kaaway, kabilang na dito si Satanas. Gagantimpalaan ng Diyos ang kanyang tapat na mga anak ng bagong langit at bagong lupa kapag lubusan na siyang naghahari.

Nilalaman:

previous page            next page

Mga Kabanata: Pahayag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah