Skip Navigation LinksHome - Lumang Tipan - Genesis previous page            next page

Genesis

Panimula

               Ang pamagat na Genesis ay mula sa salitang Griego na ang kahulugan ay "pasimula". Masasabing ito ay aklat ng pasimula sapagkat isinasalaysay sa aklat na ito ang paglikha sa sandaigdigan, ang pinagmulan ng sangkatauhan, ng kasalanan at ng paghihirap sa sanlibutan, at ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa sangkatauhan. Gayundin naman ang pinagmulan ng bansang Israel ay binibigyang-diin sa aklat na ito. Maaaring hatiin sa dalawang pangunahing bahagi ang Genesis:

               1.) Kabanatang 1-11: Ang paglikha sa sanlibutan at ang unang kasaysayan ng sangkatauhan. Nakapaloob dito ang kasaysayan nina Adan at Eva, Cain at Abel, Noe at ang malaking baha, at ang Tore ng Babel. Ipinapakita rito na bagama't maganda ang mga ginawa at plano ng Diyos para sa sangkatauhan, ito'y nasira dahil sa pagsuway ng tao.

               2.) Kabanatang 12-50: Ang kasaysayan ng mga ninuno ng Israel. Ang una’y ang kasaysayan ni Abraham na kapuri-puri dahil sa kanyang pananampalataya at buong pusong pagsunod sa Diyos. Kasunod nito ay ang kasaysayan ng kanyang anak na si Isaac, at ng kanyang apo na si Jacob (tinatawag ding Israel) at ng labindalawang anak nito, ang mga tagapagtatag ng labindalawang lipi ng Israel. May tanging banggit sa anak niyang si Jose, at ang mga pangyayaring nag-udyok kay Jacob at sa iba niyang mga anak at kani-kanilang pamilya para manirahan sa Egipto.

               Bagamat nagsasalaysay tungkol sa mga tao ang aklat na ito, pangunahin dito ay ang ulat tungkol sa ginawa ng Diyos. Nagpapasimula ito sa pagpapahayag na ang Diyos ang lumikha sa sandaigdigan, at nagwawakas sa isang pangako na patuloy na ipapakita ng Diyos ang kanyang malasakit sa kanyang bayang hinirang. Ang Diyos ang pangunahing tauhan sa buong aklat. Siya ang humahatol at nagpaparusa sa mga gumagawa ng kasalanan, nangunguna at tumutulong sa kanyang bayan, at nagsasaayos ng kanilang kasaysayan. Sinulat ang aklat na ito upang itala at ipaliwanag ang kasaysayan ng pananampalataya ng isang bansa, at upang panatilihing buhay ang pananampalatayang ito.

Nilalaman

previous page            next page

Mga Kabanata: Genesis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah