Skip Navigation LinksHome - Pang araw-araw na Ebanghelyo - Marso 11, 2016 previous day            next day

Biyernes - Marso 11, 2016

IKA-4 LINGGO NG KUWARESMA

Ebanghelyo (Gospel)        Juan 7:1-2, 10, 25-30

Hindi Sumampalataya kay Jesus ang Kanyang mga Kapatid

               1 Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniiwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Judio roon. 2 Nalalapit na noon ang Pista ng mga Tolda, isa sa mga pista ng mga Judio,

Nagturo si Jesus sa Pista ng mga Tolda

               10 Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista.

Siya na nga Kaya ang Cristo?

               25 Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? 26 Hayan! Lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya! Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Cristo! 27 Ngunit pagdating ng Cristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula, subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito!

               28 Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa Templo, sumigaw siya, Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, 29 ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ako nagmula, at siya ang nagsugo sa akin.

               30 Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumarating ang tamang panahon. 31 Marami sa mga tao ang nanalig sa kanya. Ang sabi nila, Pagparito ng Cristo, makakagawa kaya siya ng mga himalang higit pa sa mga ginawa ng taong ito?

Unang Pagbasa            Karunungan 2:1a, 12-22

Masamang Pag-iisip

1 Ang walang kabuluhang pangangatuwiran ng masama ay ganito:
"Maikli at malungkot ang buhay," wika nila sa sarili,
"at wala nang lunas pagdating ng wakas ng buhay ng tao,
wala na ring patay na nakakabalik mula sa libingan.

12 Tambangan natin ang mga taong matuwid,
sapagkat hadlang sila sa ating mga balak.
Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan,
at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian.

13 Ipinagmamalaki nilang nakikilala nila ang Diyos,
at sinasabing sila'y mga anak ng Panginoon.

14 Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema.

15 Makita lang natin sila'y balisa na tayo,
sapagkat kaiba ang kanilang gawain at pamumuhay.

16 Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa,
at nandidiri sila sa ating gawain.
Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid,
at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos.

17 Tingnan natin kung ang sinasabi nila'y magkakatotoo,
kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila.

18 Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos,
sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway.

19 Subukin natin silang kutyain at pahirapan,
upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kabutihang-loob,
at kung hanggang kailan sila makakatagal.

20 Subukin nating ilagay sila sa bingit ng kamatayan,
dahil ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos."

21 Iyon ang pangangatuwiran ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali,
sapagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan.

22 Hindi nila nabatid ang lihim na panukala ng Diyos.
Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan,
hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay.

Salmo                 Awit 34:17-18, 19-20, 21 at 23

17 Agad dinirinig daing ng matuwid;
inililigtas sila sa mga panganib.

18 Tumutulong siya sa nasisiphayo;
ang walang pag-asa'y hindi binibigo.

19 Ang taong matuwid, may suliranin man,
sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan.

20 Kukupkupin siya nang lubus-lubusan,
kahit isang buto'y hindi mababali.

21 Ngunit ang masama, ay kasamaan din
sa taglay na buhay ang siyang kikitil.

22 Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas,
sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat!

previous day            next day

†††

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah